Standpunten

Het CDA kiest niet voor de overheid of de markt, maar heel nadrukkelijk voor de samenleving. De betrokkenheid van mensen bij hun gezin, familie, vrienden, school, buurt, vereniging of hun bedrijf staat bij ons centraal.

We hebben vertrouwen in de kracht van onze inwoners, verenigingen en ondernemers. De gemeente biedt hen dan ook de ruimte en zorgt voor de benodigde randvoorwaarden: financiën op orde, geen onnodige regelgeving, een veilige leefomgeving en een excellente dienstverlening aan haar burgers.

Met de kracht van de gemeenschap houden we onze gemeente in Topconditie!

Voor een zelfstandig Boekel

Groter is niet per se beter. Het CDA koestert de menselijke maat en pleit voor korte lijntjes tussen burger en bestuur.

Speerpunt:

 • Een zelfstandig Boekel dat goed samenwerkt met omliggende gemeenten

 

Financiën op orde & lagere woonlasten

Het CDA is voor een sterke, zelfstandige gemeente waarin het goed wonen, werken en leven is. Met een efficiënte organisatie, zonder onnodige regelgeving.

Speerpunten:

 • Niet meer geld uitgeven dan binnenkomt
 • Streven naar lagere woonlasten, zodat we op een gemiddeld niveau zitten qua woonlasten ten opzichte van omliggende gemeenten

Een sterk verenigingsleven

Verenigingen zijn het sociale goud van onze gemeente. De gemeente moet alles uit de kast halen om dit goud te laten floreren. Wij zien subsidies aan verenigingen niet als kosten, maar als zinvolle investering in de gemeenschap!

Speerpunten:

 • Een nieuw sport- en verenigingsbeleid met extra financiële ruimte, welke opgesteld wordt door de verenigingen zelf
 • Ondersteunen van nieuwe burgerinitiatieven

 

Ouderen doen ertoe!

Steeds meer ouderen wonen zo lang mogelijk thuis, bij voorkeur in hun eigen dorp. Dit vraagt om een andere kijk op wonen voor ouderen. Ouderen zelf weten het beste wat hun wensen en behoeften hierin zijn.

Speerpunten:

 • Een werkgroep van ouderen draagt woonoplossingen aan die aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen
 • Mantelzorgers verdienen alle ondersteuning
 • Goede zorgvoorzieningen dicht bij onze inwoners met voldoende tijd en aandacht

Groeigemeente met volop woonmogelijkheden

Wil Boekel een groeigemeente blijven, dan moeten we actief grond werven voor nieuwe bouwlocaties. Bovendien moeten gronden die al in handen zijn van de gemeente zo snel mogelijk worden ontwikkeld. Wat het CDA betreft is er geen tijd om nu achterover te leunen. Het duurt immers zo’n tien jaar om van plan tot realisatie te komen.

Speerpunten:

 • Actief investeren in nieuw te ontwikkelen woonlocaties
 • Woningbouw aan de Biezen spoedig opstarten;
 • Het gat tussen sociale huurwoningen en koopwoningen overbruggen met voldoende betaalbare huurwoningen in de vrije sector

 

Ecodorp: gelijke monniken, gelijke kappen

Wat ons betreft was het Ecodorp er niet gekomen. Niet omdat we tegen de idealen van het Ecodorp zijn, wel omdat we iedereen gelijk willen behandelen. Onze logica: eerst betalen, daarna wonen. Net zoals andere inwoners dat moeten. Ook zijn eerdere afspraken niet nagekomen, dan wel tussentijds opgerekt. Het College nam allesbehalve de moeite om zich hierover tijdig te verantwoorden voor de gemeenteraad.

Speerpunt:

Door toedoen van DOP en GBV is de huidige overeenkomst een voldongen feit. Ons principe: zo snel mogelijk kopen tegen dezelfde voorwaarden als andere inwoners. Zo niet: dan plaats maken voor reguliere woningbouw.

Ruimte voor ondernemers

Ondernemers zijn belangrijk voor de plaatselijke economie en werkgelegenheid. Bovendien steunen zij allerlei verenigingen en organisaties. Zij zijn daarom onmisbaar voor de leefbaarheid van onze gemeente. Het CDA vindt een betere bereikbaarheid naar vooral de A50 cruciaal. Op regionaal niveau moet overleg worden geïntensiveerd om dit te verbeteren.

Speerpunten:

 • Voldoende bedrijventerreinen bieden in Boekel en Venhorst
 • Goede ontsluiting van de Vlonder via de randweg naar de A50 en van Bedrijventerrein Venhorst naar de Midden-Peelweg

 

Toekomstgerichte agrarische sector

Bijna 1/3e van alle banen in de gemeente Boekel is afkomstig uit de agrifoodsector. Daar mogen we trots op zijn! Om de sector toonaangevend en ons buitengebied vitaal te houden, moeten we de sector stimuleren in de verdere overgang naar innovatie en duurzaamheid.

Speerpunten:

 • Faciliteren van vernieuwende initiatieven
 • Inzetten op een circulaire landbouw, waarbij ondernemerschap met respect voor natuur, milieu en omgeving als voorbeeld wordt gesteld
 • Géén bovenwettelijke, onpraktische regels instellen. Wél focussen op eenvoud en uitvoerbaarheid van regels en deze handhaven

Een bruisend centrum

Ruim tien jaar geleden is het plein gerenoveerd en is er fors geïnvesteerd in de noordzijde van het plein. Nu is het tijd om de andere kant van het plein aan te pakken. Goede bereikbaarheid en optimale parkeervoorzieningen zijn belangrijke voorwaarden.

Speerpunten:

 • De kansen die er nu liggen voor het ontwikkelen van een mooie winkelwand pakken we op
 • Inwoners worden zo snel mogelijk betrokken bij toekomstplannen voor het centrum

 

Venhorst in Topconditie

Voor het CDA is het van belang dat het leven in Venhorst goed blijft. Samen met de inwoners moeten we zorgen voor een goede woon- en werkomgeving. Hiervoor zijn de volgende voorzieningen cruciaal: goede onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, voldoende en betaalbare bouwmogelijkheden en een goed vestigingsklimaat voor ondernemingen.

Speerpunten:

 • De basisschool de ruimte geven zich te blijven ontwikkelen en dit stimuleren waar nodig
 • Verdere loskoppeling van de grondprijzen om wonen in Venhorst aantrekkelijk te houden

Samenredzaamheid

Samen zijn we verantwoordelijk voor een gemeenschap waarin mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen ongeacht achtergrond en beperkingen. Vele vrijwilligers dragen hieraan bij, maar de druk op hen is de afgelopen jaren toegenomen.

Speerpunt:

 • Vrijwilligers houden onze gemeente in Topconditie en verdienen daarom waar nodig ondersteuning van de gemeente

Laagdrempelige jeugdhulp

Jongeren met kleine tot complexe gedragsproblemen zijn en blijven onderdeel van gezin. Dat betekent dat deze jongeren samen met hun opvoeders en omgeving moeten bouwen aan een positieve toekomst.

Speerpunt:

 • Laagdrempelige jeugdzorg met minimale wachttijden

 

Aandacht voor pleegzorg

Pleegzorg Nederland maakt zich grote zorgen over een dreigend tekort aan pleegouders. Het CDA Boekel-Venhorst pleit daarom al langere tijd voor meer aandacht voor pleegzorg, ook op lokaal niveau.

Speerpunt:

 • Meer aandacht en waardering voor pleeggezinnen en pleegouders, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Week van de Pleegzorg

Energietransitie: ambitie en realisme

We staan met elkaar voor een grote morele opdracht: we hebben de aarde niet louter voor onszelf, maar we moeten haar onderhouden en bewaren voor de generaties die na ons komen. Dat vraagt om innovatie en om de bereidheid om ons gedrag aan te passen, ook in Boekel. Daarbij is ambitie nodig, omdat slechts 6% van het totale Boekelse energieverbruik duurzaam is opgewekt. Dat is ten opzichte van andere gemeenten aan de lage kant. Tegelijkertijd moeten we in onze ambitie realistisch blijven en altijd oog houden voor de gevolgen van wat we doen voor de acceptatie en financiële draagkracht van onze inwoners.

Speerpunten:

 • We gaan de klimaatuitdaging aan, samen met alle partners, waarbij maatregelen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn
 • Nieuwbouwprojecten bestaan uit nul-op-de-meter of plus-op-de-meter woningen
 • We ondersteunen lokale energiecoöperaties
 • Alleen nog wanneer een JA-sticker op de brievenbus wordt geplakt, ontvangt men reclamefolders. Dit om verspilling tegen te gaan.  

 

Mobiliteit is een dagelijkse behoefte

Goed en veilig kunnen reizen tussen thuis, school, werk, sport en familie is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid. Daarom moeten we in Boekel en Venhorst blijven werken aan goede infrastructuur.

Speerpunten:

 • Goed verlichte, veilige fietspaden en wegen
 • Met omliggende gemeenten de regionale wegenstructuur richting Uden, A50 en A73 verbeteren
 • Aandringen op frequente OV- en taxidiensten

 

Beter bereik met mobiele telefoon

Onze gemeente scoort onvoldoende als het gaat om de bereikbaarheid van de mobiele telefoon. Zeker in geval van nood moet je gewoon contact kunnen opnemen met hulpdiensten.

Speerpunt:

 • Aandringen op betere mobiele bereikbaarheid