Standpunten

Voor een kleine overheid en een grootse gemeenschap!
We bouwen op onze vrijwilligers en verenigingen.
Op werklust en ondernemingszin.
Met oog voor elkaar.

Gemeente Boekel zelfstandig

Groter is niet per se beter. Korte lijnen tussen inwoners en bestuur geven Boekel een voorsprong bij het aanpakken van nieuwe uitdagingen en taken. Daar zijn we trots op en dat moeten we koesteren.

Speerpunten:

 • We zijn en blijven een zelfstandige gemeente die goed samenwerkt met omliggende gemeenten.
 • We kiezen voor een wethouder uit de eigen gemeente die onze gemeenschap en de mensen kent.

 

Financiën op orde

Een sterke, zelfstandige gemeente moet haar huishoudboekje op orde hebben. Dat vraagt om degelijk en betrouwbaar financieel beleid met een organisatie die klein van omvang, maar groots van kwaliteit is.

Speerpunten:

 • We geven niet meer geld uit dan binnenkomt.
 • We houden de woonlasten voor onze inwoners op een betaalbaar niveau met een gemiddeld niveau ten opzichte van omliggende gemeenten als maximum.

 

Korte lijnen, heldere communicatie

Communicatie tussen gemeente en inwoners is tweerichtingsverkeer. De gemeente zorgt voor een open en duidelijke communicatie met inwoners. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat ze gehoord worden.

Speerpunten:

 • We voeren het burgerinitiatief in. Onze inwoners van 16 jaar of ouder kunnen dan – als zij minstens 75 handtekeningen verzamelen – zelf een onderwerp op de politieke agenda plaatsen.
 • We betrekken inwoners en verenigingen bij nieuwe plannen.
 • Meer onafhankelijke pers in de raadszaal.
 • Alle openbare commissie- en raadsvergaderingen zijn voortaan online te (terug te) kijken voor onze inwoners.
 • Meldingen en klachten worden snel afgehandeld. In ieder geval binnen zes weken krijg je bericht over de status ervan.

Bruisend verenigingsleven

Het bruisende verenigingsleven houdt ons actief, gastvrij en fit. We hebben er onze vriendschappen voor het leven aan te danken. Subsidies aan verenigingen zien we niet als kosten, maar als zinvolle investering in de gemeenschap.

Speerpunten:

 • We investeren in een kwaliteitsimpuls van de verenigingsaccommodaties. Voor verduurzaming van accommodaties kunnen verenigingen een beroep doen op een apart duurzaamheidsfonds.
 • We zorgen voor één ambtelijk aanspreekpunt voor verenigingen dat hen ondersteunt bij vragen, wensen, initiatieven en actief wijst op beschikbare subsidiepotjes.
 • Initiatieven vanuit de gemeenschap tot inclusief sporten (denk bijv. aan passend sportaanbod voor senioren of gehandicapten) kunnen rekenen op financiële steun vanuit het Sport- en beweegakkoord.

 

Vrijwilligers maken het verschil

Of het nu in sportclubs of in andere verenigingen, als mantelzorger, voor goede doelen, bij de inburgering van statushouders of in onze natuurlijke omgeving is, in elk hoekje van onze samenleving bouwen vrijwilligers aan onze prachtige gemeente. Hun inzet verdient grote waardering.

Speerpunten:

 • #TeamCDA blijft jaarlijks een eigen gekozen “vrijwilliger van het jaar” in het zonnetje zetten.
 • We ondersteunen vrijwilligers en nieuwe burgerinitiatieven.

Zorgvoorzieningen op peil

In Boekel is veel liefde- en waardevolle zorg die op kleine schaal georganiseerd is. Een sterk Dorpsteam van bevlogen professionals vormt de verbinding tussen de zorgbehoefte en het aanbod van passende zorg.

Speerpunt:

 • In samenwerking met de zorgverzekeraars geven we prioriteit aan de uitbreiding van het aantal huisartsen in onze gemeente.
 • Samen met de zorgverleners in de diverse disciplines kijken we hoe het brede aanbod van dienstverlening in de zorg ook voor de toekomst geborgd kan blijven.

 

Ouderen doen ertoe

We worden steeds ouder en blijven tot op hoge leeftijd vitaal. Veel ouderen leveren nog altijd een grote bijdrage aan de samenleving, als mantelzorger, als vrijwilliger of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen.

Speerpunt:

 • Samen met ouderen zelf maken en realiseren we plannen voor nieuwe, passende woonzorgconcepten voor ouderen.
 • Initiatieven tegen eenzaamheid moedigen we aan.
 • Ook voor dementerende ouderen moet er oog en oor zijn.

 

Jeugd, familie en gezin

Wij kiezen voor een gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen steeds voorop staat. Omdat sterke gezinnen en hechte families de basis zijn waar je altijd op kan terugvallen.

Speerpunt:

 • Door een breed palet aan keuzemogelijkheden voor basisonderwijs en buitenschoolse opvang kunnen ouders kiezen wat bij hen past.
 • Jongeren met zware psychosociale problemen krijgen voorrang in de jeugdzorg. Zij kunnen niet zonder professionele hulp en moeten niet op “oneindige“ wachtlijsten staan.

 

Sport en bewegen

Voorkomen is beter dan genezen. In plaats van ziekte wordt gezondheid het uitgangspunt. Een breed en toegankelijk sport- en beweegaanbod speelt een sleutelrol in het voorkomen van dure zorg.

Speerpunt:

 • In navolging van het Nationaal Preventieakkoord gaan we aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord.
 • We benutten de verbindingskracht van (sport)verenigingen. Deze is essentieel voor ieders ontwikkeling op het gebied van normen, waarden en gezondheid.
 • Naast speeltoestellen komt er ook aandacht voor vrij toegankelijke sporttoestellen in de openbare ruimte.

Strijd tegen drugs

Als we de krantenkoppen moeten geloven is Brabant de hotspot voor drugscriminaliteit en zou Brabant zelfs de drugshoofdstad van de wereld zijn. Ook kijkend naar onze gemeente moeten we niet naïef maar juist alert zijn met elkaar. We willen de normalisatie van drugs keren.

Speerpunten:

 • We voeren een gerichte strijd tegen drugscriminaliteit, zo nodig met extra inzet van handhavers in het buitengebied.
 • Vaak wordt er geen melding gedaan van verdachte situaties bij de politie, terwijl zulke informatie cruciaal is in de strijd tegen drugscriminaliteit. Met bewustwordingscampagnes brengen we de meldingsbereidheid van burgers omhoog.
 • We zetten in op voorlichtingscampagnes voor jongeren en ouders over de schadelijke effecten van drugsgebruik.

 

Digitale veiligheid

De digitale snelweg biedt veel voordelen en kansen, maar brengt ook risico‟s met zich mee. Criminaliteit via het internet, zoals gijzelsoftware, hacks en dataleks, neemt toe. De gemeente heeft een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven en de gemeente zelf hier slachtoffer van worden.

Speerpunt:

 • Met bewustwordingscampagnes en tips maken we onze bedrijven en inwoners weerbaarder tegen digitale criminaliteit.
 • We brengen kwetsbaarheden in de gemeentelijke digitale systemen in kaart en voeren eventuele verbeterpunten uit.

Bouwen bouwen bouwen

Dankzij de inzet van #TeamCDA is de woningbouw in onze gemeente flink versneld. Afgelopen jaar waren we zelfs koploper nieuwbouw van Noord-Brabant en derde van héél Nederland. Daar zijn we trots op! Maar nog steeds is er een schreeuwend tekort aan woningen. We willen de vaart erin houden.

Speerpunten:

 • We houden het tempo erin met de realisatie van de huidige woningbouwplannen, de Burgt, Zuidwand en de Voskuilen.
 • Nieuwe, extra woningbouwplannen moeten in gang gezet worden, zoals plan Schutboom en de Biezen.
 • Duurzame woningen zijn de standaard en nieuwbouw moet hand in hand gaan met de aanleg van speelterrein en groen.
 • We hebben bijzondere aandacht voor betaalbare koop- en middenhuurwoningen voor starters en lagere inkomens en voor nieuwe woonvormen voor ouderen.
 • We stellen zodra dit wettelijk kan een voorrangsbeleid op voor eigen inwoners (een wetswijziging, verwacht medio 2022, maakt dit mogelijk), zodat we vooral bouwen voor eigen inwoners.
 • We maken initiatieven tot het bouwen van een tijdelijke „tiny house‟ voor de eigen kinderen op eigen grond mogelijk.
 • We maken het splitsen van woningen gemakkelijker.

 

Flitsend centrum

Bij een groeiende gemeente hoort wat #TeamCDA betreft een aantrekkelijk centrum met voldoende winkelaanbod. Wij juichen de ontwikkelingen rondom een compleet nieuwe winkelwand met ruim zestig woningen erboven in het centrum van Boekel dan ook van harte toe.

Speerpunten:

 • We realiseren een nieuw, groener centrum met ruimte voor lokale ondernemers, een supermarkt en extra appartementen.
 • We blijven volop ruimte bieden aan evenementen op het plein en het gebied daar omheen.
 • We maken van het groene gedeelte achter Nia Domo een aantrekkelijker park met meer bomen.

 

Visie op buurtschappen

Onze gemeente is vele en mooie buurtschappen rijk. Veel agrarische bedrijven stoppen en de vrijkomende agrarische bebouwing vraagt om nieuwe invullingen. Samen met bewoners en ondernemers kijken we naar ontwikkelingsmogelijkheden ter versterking van deze buurtschappen.

Speerpunten:

 • We stellen met bewoners en ondernemers van buurtschappen een gezamenlijk toekomstbeeld op ter versterking van de buurtschappen. Maatwerk is daarbij de leidraad, bijv. met kleinschalige woningbouw of andere bedrijvigheid.
 • We bieden kansen aan nieuwe wooninitiatieven in het buitengebied, bijv. zoals Project Peel Natuurdorpen of nieuwe invullingen van vrijkomende agrarische gebouwen.

Ruimte voor ondernemers

Onze ondernemers zorgen voor een sterke lokale economie. Zij zijn de motor achter innovatie, banen en inkomen van onze inwoners. En niet te vergeten steunen zij de vele verenigingen in onze gemeente. Een sterke lokale economie vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Speerpunten:

 • Aanleg van nieuwe bedrijventerrein De Lage Raam tussen de Vlonder en de Randweg en van de Kraaiendonk in Venhorst.
 • Ondernemers met goede ideeën voor onze gemeente kunnen op onze steun rekenen, bijv. zoals de campagne gericht op “koop lokaal”.

 

Vitale agrarische sector

Dankzij het creatieve innoverende vermogen van onze boeren behoort de agrarische sector tot de wereldtop, een positie die we willen behouden. We benutten het vakmanschap van onze boeren om samen verder te bouwen aan een sector die toekomstbestendig is en oog heeft voor de omgeving. Want boeren hebben oplossingen!

Speerpunten:

 • Een gezonde balans tussen voedselproductie enerzijds en oog voor de leefomgeving en het klimaat anderzijds is de norm.
 • We actualiseren de geurkaarten.
 • Boeren hebben volop ideeën op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en een vitaler platteland. In samenwerking met en support van gemeente, regio, provincie, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen Universiteit geven we boeren de ruimte om te experimenteren met hun ideeën en deze tot werkelijkheid te maken.
 • In overbelaste gebieden rolt de gemeente een zogeheten “gebiedsgerichte aanpak” uit waarbij gemeente, bewoners en ondernemers zij-aan-zij bouwen aan een beter woon- en leefklimaat.

 

Zorgvuldige huisvesting arbeidsmigranten

Binnen onze gemeente werken 400 arbeidsmigranten. Er is momenteel maar huisvesting voor 200 arbeidsmigranten. Wij vinden dat we hiervoor de verantwoordelijkheid moeten nemen. De bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten aan de lokale economie wordt steeds belangrijker en kan niet gemist worden. De huisvesting moet goed geregeld worden, zowel voor de arbeidsmigranten zelf als voor de omgeving.

Speerpunten:

 • Opstellen van een visie (samen met ondernemers en arbeidsmigranten) en verbetering van het huidige beleid rondom huisvesting arbeidsmigranten.
 • De werkgevers zorgen voor een goede en verantwoorde huisvesting, opvang en begeleiding van arbeidsmigranten.
 • De gemeente controleert en handhaaft de gemaakte afspraken

Ambitie en realisme in de energietransitie

Willen we de klimaatverandering beheersbaar houden en de aarde goed doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, dan is ambitie op het gebied van nieuwe, schone energie harde noodzaak. Een ambitie die we wel in goede banen moeten leiden.

Speerpunten:

 • Het elektriciteitsnetwerk loopt vol. We zetten druk op de netbeheerders om de netcapaciteit te vergroten.
 • We geloven niet in klimaatdrammen van bovenaf, maar wel in goede initiatieven van onderaf. Die initiatieven koesteren we en helpen we vooruit, bijv. met het duurzaamheidsfonds en lokaal eigenaarschap in samenwerking met Boekel Energie.
 • We zetten in op energiebesparing. Alle energie die we besparen hoeven we niet op te wekken. We benutten subsidieregelingen voor o.a. isolatie van het eigen huis.
 • Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. We zijn zuinig op vruchtbare landbouwgrond en het landschap.
 • Nul-op-de-meter of plus-op-de-meter woningen zijn de standaard.

 

Leven in het groen

Boekel is een gemeente met een eigen historie, kenmerkende monumenten en prachtige natuurgebieden. In zo‟n omgeving wil je wonen, daar ben je trots op en daar ga je zuinig mee om.

Speerpunten:

 • Woningbouw gaat altijd hand in hand met de aanleg van parken en groen, want leefbaarheid staat voorop.
 • We zorgen voor mooie en ruim opgezette speelgelegenheden voor kinderen. We blijven Stichting de Speeltrein steunen. Ook zien we kansen in sporttoestellen in de openbare ruimte.
 • We breiden het fiets- en wandelnetwerk in binnen- en buitengebied uit.
 • We zorgen voor goed onderhoud van onze monumenten en geven deze een herkenbare status.
 • Met provinciale subsidies en in samenspel met onze lokale natuurstichtingen breiden we natuurgebieden uit en maken we deze gevarieerder.

Van A naar Beter

Met de nieuwe inrichting van het centrum zullen routes door het centrum van Boekel worden afgewaardeerd. De forse woningbouwopgave van onze gemeente zal gepaard gaan met meer verkeer. Ondertussen staat het openbaar vervoer in onze regio onder druk. Al deze ontwikkelingen vragen om slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit.

Speerpunten:

 • We zoeken naar alternatieven voor lijn 155: inzetten op de buurtbus richting Gemert en Veghel.
 • Opzetten van een OV-hub aan de westkant van Boekel.
 • We ondersteunen innovatieve oplossingen, zoals de InBoekel ritjesapp.
 • Op basis van de uitkomsten van de mobiliteitsvisie maken we keuzes voor een betere oost-west doorstroming.
 • We blijven de aanrijtijden voor hulpdiensten naar Boekel, Venhorst en Huize Padua kritisch volgen. 

 

Veilig verkeer

Goed en veilig kunnen reizen tussen thuis, school, werk, sport en familie is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid. Daarom moeten we blijven werken aan goede en veilige infrastructuur.

Speerpunten:

 • We zorgen voor goed onderhouden en verlichte wandel- en fietspaden en wegen.
 • We betrekken inwoners bij het creëren van verkeersveiligere omgevingen.